O spółce

Certyfikacje

- Certyfikat ISO 9001:2015

Omówienie ISO 9001:2015: Czym jest ISO 9001? ISO 9001:2015 jest międzynarodową normą opracowaną przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ISO) na potrzeby systemów zarządzania środowiskowego. Służy do oceny zdolności organizacji lub firmy w zakresie zarządzania jakością produktów i gwarantowania jej.

Firma Zalman posiada certyfikat zgodności z ISO 9001:2015

Firma Zalman Tech utworzyła zespół ds. certyfikacji zgodności z ISO 9001 i przez sześć miesięcy, od marca do września 2002, korzystała z usług konsultingowych firmy Neville Clark Korea, opracowując standardy w zakresie dokumentów i prac oraz jakości. Te standardy zastosowano dla systemów biurowych i wprowadzono spójne środki doskonalenia jakości, takie jak wybór audytorów wewnętrznych w celu realizacji ocen jakości, co pozwoliło uzyskać certyfikat ISO 9001.

Firma Zalman Tech uzyska wzrost konkurencyjności systemu zarządzania jakością oraz zapewni zadowolenie klienta dzięki nieustannemu monitorowaniu poziomów satysfakcji klienta.

- Certyfikat ISO 14001:2015

- Omówienie ISO 14001:2015: Czym jest ISO 14001?

ISO 14001 to norma międzynarodowa, określająca wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Aby otrzymać certyfikat, każda firma musi pozyskać ocenę zewnętrznej organizacji certyfikacyjnej.

Firma Zalman posiada certyfikat zgodności z ISO 14001

Firma Zalman Tech otrzymała certyfikat firmy przyjaznej dla środowiska, spełniającej wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz normy àmiędzynarodowe, a także wdrażającej procesy certyfikacji środowiskowej do całej działalności biznesowej przez uzyskanie certyfikatu zgodności z ISO 14001.

- Certyfikat Inno-Biz

- Co to jest certyfikacja INNOBIZ?

Inno-Biz to wyraz złożony pochodzący od słów „innowacja” i „biznes”, oznaczający małe lub średnie przedsiębiorstwo z branży nowych technologii, które zapewniło sobie przewagę konkurencyjną w oparciu o stosowane technologie.

Firma Zalman Tech posiada certyfikat Inno-Biz

Firma Zalman Tech kładzie większy nacisk na przyszły potencjał, wynikający z kompetencji technologicznej i konkurencyjności uzyskanej w drodze badań i rozwoju, niż na osiągnięcia z przeszłości. Dzięki temu firmie Zalman Tech udało się uzyskać certyfikat Inno-Biz, stanowiący obiektywny standard pomiaru konkurencyjności firmy.

- Certyfikat Venture Firm

Firmie Zalman Tech udało się uzyskać certyfikat Venture Firm (w kwietniu 2000 roku) dzięki

oryginalnym rozwiązaniom i technologiom z dziedziny chłodzenia, gwarantującym ciche środowisko robocze komputera.

- Co to jest certyfikacja INNOBIZ?
Określenie „firma typu Venture” odnosi się do nowatorskiej małej lub średniej firmy, której w drodze opracowania zaawansowanych technologii i pomysłów udaje się osiągnąć stopień industrializacji pozwalający na posiadanie własnych działów badawczo-rozwojowych.